Klubbhandicap

Klubbhandicap

Veien til golf – Klubbhandicap

Innledning og forutsetninger
Når man har gjennomført og fått godkjent nybegynneropplæringen ”Veien til Golf” og i tillegg har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund, tildeles man automatisk klubbhandicap 54. Klubbhandicap er ikke et offisielt handicap og må ikke forveksles med EGA eksakt handicap (handicap 36,0 eller lavere). Klubbhandicap som beskrevet her beregnes kun i Norge.

Formålet med klubbhandicap er å kunne registrere resultater i GolfBox og følge forbedringer i spillet (sitt klubbhandicap) fra man er nybegynner til man klarer å etablere EGA eksakt handicap. Klubbhandicap starter på 54 og går ned til 37. Klubbhandicap uttrykkes i heltall og justering foretas med hele slag, kun nedover.

Metoden for å justere klubbhandicap ligner på metoden man benytter i forbindelse med justering av EGA eksakt handicap og tilgjengelig funksjonalitet i GolfBox. Metoden for å etablere EGA eksakt handicap er beskrevet i NGFs handicapbestemmelser (punkt 5.5 Etablering av eksakt handicap).

I turneringer kun for klubbens medlemmer bør man ha en egen klasse for spillere med klubbhandicap (37-54) og disse spiller da ut i fra sitt klubbhandicap omregnet til klubbspillehandicap.

NB! Når spillere fra ulike klubber møtes i turneringsspill, må alle spillere med klubbhandicap spille ut i fra handicap 36,0 omregnet til spillehandicap.
Klubbspillehandicap
Klubbspillehandicap er det antall handicapslag en spiller med klubbhandicap mottar ved spill fra et bestemt utslagssted på en bestemt bane. Klubbspillehandicap kan normalt leses av på egen tabell som er oppslått ved første utslagssted på baner i Norge. Klubbspillehandicap på tabellen er beregnet etter følgende formel:

Klubbspillehandicap = (Klubbhandicap * slopeverdi) + (baneverdi – par)
113
Klubbspillehandicap skal fordeles ifølge hullenes indeks på scorekortet.

På Krokhol er verdiene følgende
Damer – rød tee
Slopeverdi: 124
Baneverdi: 69.3
Par: 69
Herrer – rød tee
Slopeverdi: 119
Baneverdi: 65.2
Par: 69
Herrer – gul tee
Slopeverdi: 128
Baneverdi: 69.4
Par: 69
Eksempel:
En gutt/mann med klubbhandicap 48 ønsker å spille en runde fra rødt utslagssted. Ved bruk av formelen ovenfor med verdiene for Krokhol får han klubbspillehandicap 47 fra rødt utslagssted. Har får dermed tre handicapslag på hullene med indeks 1-11 og to handicapslag på de resterende (indeks 12-18).
På Krokhol blir dette:
Hull Indeks Mottatte slag
1 16 2
2 6 3
3 14 2
4 10 3
5 4 3
6 8 3
7 18 2
8 2 3
9 12 2
10 9 3
11 11 3
12 5 3
13 15 2
14 17 2
15 1 3
16 7 3
17 3 3
18 13 2
47

Justering av klubbhandicap
Resultatet fra runden skal omregnes til Stableford-poeng. Omregning skal foretas for hvert enkelt hull ved at bruttoscore minus handicapslag for hullet gir nettoscore. Nettoscoren omregnes til
Stableford-poeng i forhold til par på det enkelte hull ifølge nedenstående tabell og summeres for runden. Summen danner grunnlag for eventuell justering av klubbhandicap.

Nettoscore Stableford-poeng
2 over par eller mer 0
1 over par 1
par 2
1 under par 3
2 under par 4
3 under par 5
4 under par 6

Dette innebærer at enhver runde spilt til handicap gir 36 poeng.

Man skal alltid registrere resultatet i GolfBox når Stablefordresultatet er 37 poeng eller mer, forutsatt at runden er spilt etter handicaptellende betingelser (se punkt 2.20 Handicaptellende betingelser i NGFs handicapbestemmelser).

Klubbhandicapet senkes med like mange enheter som man har oppnådd poeng over 36.

NB! Et klubbhandicap kan aldri heves, uansett resultat.
Eksempel:
En spiller med klubbhandicap 48 fikk 39 Stableford poeng. Klubbhandicapet skal da senkes med 3 (39-36), til 45 (48-3).

Tabellen under viser hvor mye klubbhandicapet skal senkes etter ulike Stableford-scorer:

Klubb-handicap Stableford-poeng
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
37 0
38 0 -1
39 0 -1 -2
40 0 -1 -2 -3
41 0 -1 -2 -3 -4
42 0 -1 -2 -3 -4 -5
43 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
44 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
45 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
46 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
47 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
48 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
49 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
50 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
51 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
52 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
53 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
54 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
9-hullsrunder
Ved spill over 9 hull legger man til 18 poeng til den Stableford scoren man har oppnådd etter 9 hull.

Eksempel: En spiller med klubbhandicap 48 får 19 poeng etter ni hull. Resultatet for runden blir dermed 37 poeng (19+18). Klubbhandicapet skal dermed skrives ned med ett slag (én enhet) til 47.
Etablering av EGA eksakt handicap (36,0 eller lavere)
Når en spiller med klubbhandicap oppnår et Stableford resultat som tilsier at klubbhandicapet skulle blitt lavere enn 36 etter justering (de blanke feltene i tabellen over), kvalifiserer resultatet til å kunne etablere EGA eksakt handicap (36,0 eller lavere).

Man skal da beregne et EGA eksakt handicap ut ifra den metoden som er beskrevet i punkt 5.5 Etablering av EGA eksakt handicap i NGFs handicapbestemmelser

Man leverer scorekortet til hjemmeklubbens handicapkomité/administrasjon som beregner spillerens EGA eksakt handicap og registrerer dette i GolfBox.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + sixteen =